حکایت های ملانصرالدین 3

قطب نما

یک نفر قطب نمایی پیدا کرده بود و چون نمیدانست آن چیست به نزد ملا آمده قطب نما را نشان وی داد و پرسید که آن چه میباشد.

ملا نگاهی به قطب نما کرده و بلافاصله شروع کرد به گریه کردن. اما چند دقیقه بعد بدون درنگ دست از گریه برداشت و شروع به خنده کرد. مرد مزبور با تعجب پرسید: برای چه گریه کردی و به چه جهت خندیدی؟

 مل سرش را جنباند و گفت: گریستنم برای این بود که تو چقدر نادان هستی که نمیدانی چیز به این کوچکی چه میباشد. خندیدنم برای آن بود که چون خوب دقت کردم متوجه شدم که خودم هم نمیدانم این چیست!خنثیگریهتعجب

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

دود کباب

 

مرد فقیری از کنار دکان کباب فروشی میگذشت. مرد کباب فروش گوشت ها را در سیخ کرده و به روی آتش نهاده و باد میزد و بوی خوش گوشت کباب شده در فضا پراکنده شده بود. مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد تکه نان خشکی را که در توبره داشت خارج کرده و بر روی دود کباب گرفته به دهان گذاشت.

 او به همین ترتیب چند تکه نان خشک خورد و سپس براه افتاد تا از آنجا برود ولی مرد کباب فروش به سرعت از دکان خارج شده دست وی را گرفت و گفت: کجا میروی پول دود کبابی را که خورده ای بده.

 از قضا ملا از آنجا میگذشت جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری میکند و تقاضا مینماید او را رها کنند. ولی مرد کباب فروش میخواهد پول دودی را که وی خورده است بگیرد.

 ملا جلو رفته به کباب فروش گفت: این مرد را آزاد کن تا برود. من پول دود کبابی را که او خورده است میدهم. کباب فروش قبول کرد و مرد فقیر را رها کرد.

 ملا پس از رقتن فقیر چند سکه از جیبش خارج کرد و در حالی که آنها را یکی پس از دیگری به روی زمین میانداخت به مرد کباب فروش گفت: بیا این هم صدای پول دودی که آن مرد خورده، بشمار و تحویل بگیر. مرد کباب فروش با حیرت به ملا نگریست و گفت: این چه طرز پول دادن است مرد خدا؟

 ملا همان طور که پول ها را بر زمین میانداخت تا صدایی از آنها بلند شود گفت: خوب جان من-  کسی که دود کباب و بوی آنرا بفروشد باید به جای پول صدای آنرا تحویل بگیرد!خمیازهخمیازه

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

رفیق ملا

 

روزی ملا به شخصی گفت: خبر داری که فلان رفیقمان از دنیا رفت؟

دوستش گفت: بلی، سبب مرگش چه بود؟

ملا پاسخ داد: آن بیچاره علت زندگی اش معلوم نبود تا چه رسد به علت مرگش!

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
تی تی

خیلی متاسفم که امروز گوهری همچون ملا آی کیو نداریم[گریه]

م.ج

سلام حالت خوبه؟بازم مثل همیشه عالی بود شرمنده من یه مدت نبودم یه چند وقتی به سفر کاری توی دزفول رفته بودم خیلی هوا اونجا گرم بود امروز تازه رسیدم خونه راستی با یه مطلب جدید آپم یه سر بزن به وب خودت [گل]

مرمر

خیلی باحال بود[خنده]