دنیای آرام و زندگی عالی هر چند که خیلی باشکوه و عظیمه اما از اجزای کوچکی مثل دیدن یک دوست خوب؛ کمی وقت گذاشتن برای شخص خویشتن؛ قدم زدن در محیطی آرام بدون فکر کردن به ناراحتی ها و امثال آن تشکیل شده! اجزای کوچک رو جور کن تا آرامش و تعالی مثل یک پازل کامل شده در زندگیت طلوع کنه ! (الف-3)