!!!!!اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irرویای چیزی رو داشتن؛ به زندگی امید میده فقط اگر سعی کنی زندگیت رو به رویاهات نزدیک تر کنی! هی...هر کسی بالاخره یه رویای کوچک داره که برای شروع مناسب باشه.

دسته بندی:پیام نیمه کوتاه


رویای چیزی رو داشتن؛به زندگی امید میده فقط اگر

 سعی کنی زندگیت رو به رویاهات نزدیک تر کنی!

هی...هر کسی بالاخره یه رویای کوچیک داره که

 برای شروع مناسب باشه. اگر همیشه شمع روشن کردن

یا گل خریدن؛ شکلات خوردن و خلاصه از این دست

  کارهارو دیدی اما فکر میکنی انجام دادنش فقط توسط

دیگران می تونه جالب باشه کاملا در اشتباهی!

تو یکی از همونهایی هستی که میتونی دلتو به دریا بزنی

 وزندگی رو قشنگتر از دیگران ببینی! تا چندی دیگر

 از دید اطرافیان، این کارها تنها برازنده ی شماست! (الف-2)