"در لحظه ای که نوشتن این صفحات را به پایان می برم، دیکتاتورهای زیادی سرِ کارند. کشوری در خاورمیانه با حمله ی تنها ابر قدرت جهان روبه روست.

تروریست ها دارند پیروان بیشتر و بیشتری می یابند. بنیادگراهای مسیحی قدرت انتخاب روسای جمهوری را دارند. جستجوی معنوی دستمایه ی فرقه های گوناگونی قرار گرفته که ادعا می کنند آگاهی مطلق را در اختیار دارند."

برای خواندن کل مطلب از پائولو کوئلیو به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 


"خشم طبیعت شهرهایی را به تمامی از صحنه ی روزگار محو می کند. بنا به تحقیق یک روشنفکر مشهور آمریکایی، قدرت سراسر دنیا در دست شش هزار نفر است.

هزاران زندانی سیاسی در هر قاره وجود دارد. در مورد شکنجه به عنوان شیوه ی بازپرسی تسامح می کنند. کشورهای ثروتمند مرزهای خود را می بندند.

ملت های فقیر در جستجوی الدورادو مهاجرتی بی سابقه را آغاز کرده اند. نسل کشی دست کم در دو کشور آفریقایی ادامه دارد. نظام های اقتصادی علایم فرسودگی را نشان می دهند و ثروت های عظیم رو به تحلیل می رود.

 بردگی کودکان ادامه دارد. صدها میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.

ثابت شده است که تکثیر سلاح های کشتار جمعی بازگشت ناپذیر است. بیماری های جدید ظهور کرده اند. هنوز بیماری های قدیمی مهار نشده اند.

اما این است تصویر جهانی که در آن زندگی می کنم؟

البته که نه!

 وقتی تصمیم گرفتم از زمانه ی خودم عکس بگیرم، این کتاب ( برنده تنهاست ) را نوشتم."

پائولو کوئلیو