"در لحظه ای که نوشتن این صفحات را به پایان می برم، دیکتاتورهای زیادی سرِ کارند. کشوری در خاورمیانه با حمله ی تنها ابر قدرت جهان روبه روست.

تروریست ها دارند پیروان بیشتر و بیشتری می یابند. بنیادگراهای مسیحی قدرت انتخاب روسای جمهوری را دارند. جستجوی معنوی دستمایه ی فرقه های گوناگونی قرار گرفته که ادعا می کنند آگاهی مطلق را در اختیار دارند."

برای خواندن کل مطلب از پائولو کوئلیو به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 


ادامه مطلب ...